Bli medlem hos SnackaNu

Klart jag vill bli medlem i SnackaNu för 200kr/årStadgar för SnackaNU

§ 1 Namn
Föreningens namn är Snacka.nu vilken bildades 2019-06-27.
§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Landskrona.
§ 3 Inriktning och ändamål
§ 3.1 Inriktning
SnackaNU är en ideell förening utan vinstintresse och verkar för social samverkan.
SnackaNU är en religiös och partipolitiskt obunden förening.
§ 3.2 Ändamål
Snacka.nu har som ändamål att verka för bättre välmående och social samvaro och riktar sig till

  • Att verka både på individnivå och i grupp för att lyssna och stötta utan att döma.
  • Att öka samvaron mellan människor i samhället.
  • Att motverka ensamhet.
  • Att verka för att samarbeta med andra organisationer.
§ 4 Organisation
SnackaNUs högst beslutande organ är årsmötet. Årsmötet utser styrelse, revisor och valberedning.
Styrelsen är juridiskt ansvarig för föreningen. Lokal verksamhet kan även bedrivas i andra former
efter beslut av styrelsen.
§ 5 Medlemmar
§ 5.1 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av personer som stödjer Snackanu:s syfte och vill nyttja samtalscoachning och rådgivning. 
Fullständiga medlemmar är sådan som är aktiva i föreningen. 
Stödmedlemskap kan vinnas av personer som stödjer SnackaNUs syfte och ändamål.
§ 5.2 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften erläggs av medlemmar årligen eller annan ordning som beslutas på föreningens
styrelsemöte. Avgiften fastställs av styrelsen. Stödmedlemskap kan bestå av valfri summa.
§ 5.3 Medlemsansökan
Ansökan om medlemskap ställs skriftligt till SnackaNU och medlemskap erhålls när första
medlemsavgiften betalats in.
Fullständig medlem blir du när du deltar aktivt i föreningen. 
§ 5.4 Rösträtt och röstning
Rätt att utöva rösträtt gäller för alla fullständiga medlemmar i Snacka.nu. Omröstningen sker
öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas där dessa
stadgar ej bestämmer annat med enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller den mening som
mötesordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.
2 (4)
§ 5.5 Utträde
Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen, undertecknat av
organisationens firmatecknare, utträda ur Snacka.nu. Medlem som inte har erlagt medlemsavgift
för en ny period anses ha utträtt ur organisationen.
§ 5.6 Uteslutning
Medlem som aktivt motarbetar föreningens ändamål kan av styrelsen uteslutas.
§ 6 Årsmöte
§ 6.1 Årsmötets sammanträde
Årsmötet avhålls senast sista dag i april månad. Plats och tid bestäms av styrelsen. Kallelse ska
översändas senast 30 dagar före årsmötet till medlemmar.
§ 6.2 Ärende på årsmöte
Årsmötet behandlar:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om kallelse har behörigen skett.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän som också fungerar som rösträknare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
8. Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
9. Beslut om medlemsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår.
10. Val av ordförande
11. Beslut om antal ledamöter samt ersättare som ska väljas.
12. Val av ledamöter för två år.
13. Val av ledamöter för ett år/fyllnadsval
14. Val av ersättare för ett år
15. Val av 1 (en) revisor för en tid av ett år.
16. Behandling av motioner och propositioner.
§ 7 Styrelsen
Föreningens styrelse består av minst tre och ett ojämnt antal ledamöter. Föreningens styrelse leds
av ordförande. Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Styrelsen
konstituerar i övrigt sig själv.
Ledamöterna väljs för en tid av två år och halva antalet avgår växelvis vartannat år. Årsmötet kan
även välja en ledamot för en tid av ett år. Ersättarna väljs till ett år.
Ledamöterna är inför årsmötet ansvariga för beslut som de har deltagit i.
Styrelsens ledamöter kan inneha en anställd befattning i föreningen.
§ 7.1 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och behandlar dess angelägenheter samt
beslutar på organisationens vägnar i alla ärenden vars handledning inte regleras av dessa stadgar.
Styrelsen ska fokusera på:
• Att verka för föreningens ändamål.
• Att verkställa fattade beslut på årsmöte och föreningsmöten.
• Att förvalta föreningens ekonomi och bokföring.
3 (4)
• Att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt framlägga dessa vid
årsmötet.
• Att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan samt framlägga dessa vid årsmötet.
• Att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
• Att utse firmatecknare vilka ska utgöras av ordförande, vice ordförande eller kassör, två i
förening, där personerna ska vara myndiga.
• Att delegera ansvarsområden till ledamöter och utse nödvändiga nätverk med
beslutsbefogenheter.
§ 7.3 Styrelsen sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om minst halva antalet styrelseledamöter så
begär.
§ 7.4 Styrelseersättning
Styrelsen kan besluta om ersättning om ekonomin tillåter. Ersättning för redovisade omkostnader
kan utbetalas till dem som företräder föreningen vid andra möten än styrelsemöten.
§ 7.5 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med en
enkel majoritet där mötesordförande har avgörande ordet. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.
§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.
§ 9 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en av årsmötet utsedd
revisor. Styrelsens protokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, tecknade avtal
samt verifikationer ska överlämnas till revisorerna för granskning senast 30 dagar innan årsmötet.
Revisorerna ska senast 3 veckor innan årsmötet avge berättelse över sin granskning.
§ 10 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att föreslå årsmötets funktionärer samt om- eller nyval av
ordförande, vice ordförande, ledamöter, ersättare och revisor. Valberedningen ska verka för att
styrelsen får en balanserad sammansättning. Valberedningen ska senast 3 veckor innan årsmötet
lämna sitt förslag av förtroendevalda till styrelsen. Valberedning lägger förslag med antal
ledamöter som ska väljas vid årsmötet.
§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte eller extra årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet
som biträder förslag till ändring.
§12 Motioner och propositioner
Motioner och propositioner ska ha inkommit till föreningen senast den 31 december för att
behandlas på årsmötet nästkommande år.
§ 12 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst
2/3 majoritet. Minst ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte. Föreningsmötena ska genomföras
med minst 30 dagars mellanrum. Vid det andra mötet ska beslut fattas om disposition av
organisationens egendom och eget kapital, vilket inte får fördelas bland medlemmar, medlems
närstående intressen eller fysisk person.

Dessa stadgar antogs 2022-03-18.